Zgoda użytkownikaUMOWA O OFERCIE PUBLICZNEJ
Poniższy tekst stanowi umowę pomiędzy sklepem internetowym, którego strona znajduje się w Internecie pod adresem Lizhechkomalyuka , zwanym dalej "sklepem internetowym", a korzystającym z usług. sklepu internetowego, zwanego dalej „Kupującym”, oraz określa warunki zakupu i sprzedaży towarów przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego.
1. Terminy
1.1. Niniejsza umowa jest umową oferty publicznej (zgodnie z artykułami 633, 641 i rozdziałem 63 Kodeksu Cywilnego Ukrainy), jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących niezależnie od ich statusu (osoba fizyczna, prawna, indywidualny przedsiębiorca).
1.2. W przypadku akceptacji warunków tej umowy, tj. oferty publicznej sklepu internetowego, Użytkownik staje się Kupującym.
2. warunki i definicje
2.1. Sklep internetowy – „Lizhechkomalyuka”, założony zgodnie z Prawem Ukrainy, który działa ze strony internetowej znajdującej się w Internecie pod adresem Lizhechkomalyuka
2.2. Produkt – lista produktów publikowana na stronie sklepu internetowego.
2.3. Kupującym jest osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, która otrzymuje informacje ze Sklepu Internetowego, która składa zamówienie na poszukiwanie, montaż i rezerwację Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, w celach niezwiązanych z realizacją działalności gospodarczej lub osoba prawna osoba fizyczna/osoba fizyczna - przedsiębiorca.
2.4. Zamówienie – wypełniony i złożony wniosek Kupującego skierowany do sklepu internetowego o wyszukanie, montaż i rezerwację Towarów, w celu ich dalszego zakupu przez Kupującego.
2,5. Witryna to zestaw stron, do których można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej, oraz modułów oprogramowania połączonych jednym systemem zarządzania, znajdujących się w Internecie pod adresem Lizhechkomalyuka i zawierających wszelkie znamiona wyszukiwania publicznego oferty, kompletności i rezerwacji Produktu wybranego przez Kupującego na stronie internetowej.
2.8. Konto osobiste – miejsce w Serwisie, do którego Kupujący ma dostęp, gdzie wyświetlane są jego dane osobowe oraz historia złożonych przez niego Zamówień.
3. Zakres umowy
3.1. Niniejsza umowa określa kolejność interakcji i warunki świadczenia usług przez sklep internetowy na rzecz Kupującego, w oparciu o jego chęć, chęć i możliwość skorzystania z usług wyszukiwania, montażu i rezerwacji Towarów, a także na żądanie sklepu internetowego w celu udzielenia Kupującemu potrzebnych mu informacji, wyszukiwania i kompletowania Towaru odpowiednio do Zamówienia Kupującego i zarezerwowania go do dalszego zakupu przez Kupującego.
3.2. Sklep internetowy świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi:
3.2.1. Wyszukiwanie, wybór i rezerwacja Produktu na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego w Serwisie i potwierdzonego przez Sklep Internetowy.
3.3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż i dostarcza Towary za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych na stronie Sklepu Internetowego na podstawie zgłoszeń Kupujących pozostawionych w Serwisie i potwierdzonych przez Sklep Internetowy. Ceny Towarów podane w Serwisie zawierają koszt usług poszukiwania, montażu i rezerwacji towaru Kupującego, chyba że w potwierdzeniu Zgłoszenia wskazano inaczej.
3.4. Kupujący wyraża zgodę na warunki tej umowy w momencie składania Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”, co jest potwierdzeniem przez Kupującego, że zapoznał się z treścią tej umowy i zgadza się z jej warunkami. W przyszłości odmowa wyrażenia takiej zgody przez Kupującego zwalnia Sklep Internetowy z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie warunków niniejszej umowy oraz zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia.
4. Zasady współpracy z Serwisem
4.1. Kupujący może przeglądać zawartość Serwisu, składać zamówienia, a także korzystać z innych usług.
4.2. Rejestracja jest konieczna, aby Kupujący mógł uzyskać dostęp do spersonalizowanych informacji oraz aby zapewnić możliwości podatkowe związane z pracą w Witrynie.
4.3. Podczas rejestracji Kupujący podaje następujące dane:
· Imię i nazwisko
· Numer telefonu
· Adres e-mail
4.4. Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych i pełnych informacji o sobie. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i poprawność informacji pozostawionych przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
4,5. Kupujący zobowiązuje się do nieinformowania osób trzecich o parametrach dostępu określonych podczas składania zamówienia. W przypadku podejrzenia przez Kupującego nieuprawnionego wykorzystania takich parametrów przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@ Lizhechkomalyuka .
4.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w Serwisie w jego imieniu.
4.7. Sklep internetowy ma prawo odmówić Kupującemu korzystania z usług sklepu internetowego, jeżeli poweźmie podejrzenie, że Kupujący podał nieprawdziwe dane, jak również z powodu nieuczciwego zachowania (np. naruszenie warunków niniejszej umowy, itp.).
4.8. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z prawem i zabronionych. Kupujący sklepu internetowego zobowiązują się do przestrzegania prawa Ukrainy i norm zachowania przyjętych w sieci Internetitp., a mianowicie między innymi publikowanie na stronie materiałów o charakterze ekstremistycznym, pornograficznym lub innym, wpływających i/lub hańbiących. , godności i/lub reputacji biznesowej osób trzecich oraz naruszać ogólnie przyjęte normy obyczajowe, a także zamieszczać treści reklamowe bez zgody sklepu internetowego.
5. Procedura przetwarzania zamówienia
5.1. Kupujący samodzielnie składa Zamówienie w Serwisie poprzez dodanie wybranego Produktu do wirtualnego koszyka oraz kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
5.2. Zarejestrowani Kupujący mogą złożyć Zamówienie na Towar, jak również poprzez formularz „Szybkie Zamówienie”.
6. Procedura płatności
6.1. Kupujący dokonuje zakupu Towarów określonych w zamówieniu zamieszczonym w Serwisie, a także dokonuje płatności za usługi Sklepu Internetowego na zasadach uzgodnionych przez strony w potwierdzonym przez Sklep Internetowy zamówieniu Kupującego:
- na warunkach przedpłaty na konto sklepu internetowego wskazanego w zamówieniu;
- W momencie odbioru Towaru w dziale obsługi kurierskiej.
- Płatność kartą online za pośrednictwem systemu płatności Ipay
6.2. Całkowity koszt Zamówienia, który obejmuje pełny koszt Towarów i usług Sklepu Internetowego, jest równy kwocie do zapłaty i jest wskazywany na Stronie w trakcie rejestracji i realizacji Zamówienia.
7. Warunki zwrotu.
7.1. Zwrot i wymiana innych towarów dla konsumentów końcowych, których nie ma na powyższej liście, odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.
7.2. Akt zwrotu towaru dla osoby fizycznej za pośrednictwem linku.
8. Prywatność i ochrona danych osobowych
8.1. Podczas rejestracji w Serwisie Kupujący pozostawia dane osobowe i kontaktowe określone w punkcie 4.3. niniejszej Umowy, ale nie ograniczają się do niej.
8.2. Podając swoje dane osobowe na Stronie podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie (w tym przekazywanie) swoich danych osobowych bez ograniczenia okresu ważności takiej zgody zgodnie z prawem Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 01.06. 2010 rok
8.3. Sklep internetowy wykorzystuje otrzymane dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w niniejszej umowie, w celu promocji usług świadczonych przez sklep internetowy, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.
8.4. Sklep internetowy zobowiązuje się do nieujawniania informacji otrzymanych od Kupującego. Za przekazanie informacji agentom i osobom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sklepem Internetowym, w tym w celu wykonania zobowiązań wobec Kupującego, jak również w przypadkach, gdy ujawnienie tych informacji jest wymagane przepisami prawa, naruszenie Sklepu Internetowego.
8,5. Jeżeli Kupujący nie chce, aby sklep internetowy dalej przetwarzał dane osobowe, powinien skontaktować się z obsługą klienta. W takim przypadku Kupujący nie będzie mógł dalej korzystać z usług sklepu internetowego.
8.6. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualność swoich danych osobowych. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków w związku z nieaktualnością informacji o Kupującym lub ich niezgodnością.
9. Komunikaty informacyjne
9.1. Kupujący składając zamówienie w Serwisie Lizhechkomalyuka wyraża zgodę na otrzymywanie przez sklep internetowy komunikatów informacyjnych od sklepu internetowego oraz jego partnerów działających na podstawie umowy ze sklepem internetowym, korzystających z usługi SMS (SMS). ) i poczty elektronicznej
9.2. W każdej chwili Kupujący ma prawo odmówić otrzymywania takich przesyłek pisząc na adres info@ Lizhechkomalyuka.
10. Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie
10.1. Witryna zawiera matowe anteny, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne materiały chronione prawem autorskim, w tym między innymi tekst, zdjęcia, grafikę, muzykę i utwory dźwiękowe.
10.2. Cała zawartość Witryny jest chroniona przez ustawodawstwo Ukrainy.
10.3. Kupujący nie ma prawa do korzystania z materiałów zamieszczonych na Stronie, takich jak: wprowadzanie zmian, publikowanie, przekazywanie osobom trzecim, udział w sprzedaży lub cesji, tworzenie dokumentów wtórnych itp.
11. Różny
11.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na terytorium Ukrainy i podlega prawu materialnemu Ukrainy.
11.2. Nieważność jakiejkolwiek klauzuli lub części niniejszej umowy nie pociąga za sobą nieważności umowy jako całości.
11.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sklepem internetowym będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku niewykonania Po rozstrzygnięciu kwestii spornej Kupujący lub Sklep Internetowy mogą zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organów wymiaru sprawiedliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11.4. Sklep internetowy ma prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej umowy według własnego uznania w każdym czasie i bez uprzedniego powiadamiania Kupujących. Aktualna (obowiązująca) wersja umowy jest zawsze dostępna na Stronie.