Polityka prywatności


1. PODSTAWOWE WARUNKI
Witryna jest witryną marki Lizhechkomalyuka znajdującą się w Internecie pod adresem Lizhechkomalyuka/.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która za pomocą formularza zwrotnego w serwisie umieściła swoje dane osobowe w celu przekazania danych do administracji serwisu.
Formularz zwrotny to specjalny formularz, w którym Użytkownik umieszcza swoje dane osobowe w celu przekazania danych do Administracji Strony.
2. WARUNKI
2.1. Niniejsza Polityka prywatności jest oficjalnym dokumentem regulacyjnym Administracji Witryny i określa procedurę przetwarzania i ochrony informacji o osobach fizycznych i prawnych korzystających z Formularza opinii w Witrynie.
2.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji o Użytkowniku, w tym jego danych osobowych, przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.
2.3. Działania dotyczące gromadzenia, przechowywania, rozpowszechniania i ochrony informacji o użytkownikach są regulowane niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
2.4. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dokumentem publicznym opracowanym przez Administrację Witryny i jest dostępna dla każdego Użytkownika Internetu po kliknięciu łącza hipertekstowego „Polityka Prywatności”.
2,5. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w aktualnej Polityce Prywatności.
2.6. W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności, Administracja Witryny powiadamia o tym Użytkownika, publikując nowe wydanie Polityki Prywatności na Witrynie Lizhechkomalyuka.
2.7. Podczas publikowania nowej wersji Polityki Prywatności w Witrynie poprzednia wersja jest przechowywana w archiwum dokumentacji Administracji Witryny.
2.8. Korzystając z Formularza opinii, Użytkownik wyraża zgodę na warunki obowiązującej Polityki Prywatności.
2.9. Administracja serwisu nie sprawdza autentyczności otrzymanych (zebranych) informacji o Użytkowniku.
3. WARUNKI I CELE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
3.1. Dane osobowe Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, skype itp. są przekazywane przez Użytkownika do Administracji Strony za zgodą Użytkownika.
3.2. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych do Administracji Witryny za pośrednictwem Formularza opinii oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie jego danych osobowych.
3.3. Administracja serwisu przetwarza informacje o Użytkowniku, w tym jego dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, patronimię, adres e-mail, telefon, skype itp., a także dodatkowe informacje o Użytkowniku przekazane przez niego na jego własne żądanie: organizacja, miasto, stanowisko itp., w celu wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika Serwisu.
3.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) legalności celów i sposobów przetwarzania danych osobowych;
b) zgodności zakresu przetwarzania danych osobowych z celami określonymi z góry i zadeklarowanymi podczas zbierania danych osobowych;
c) zgodności ilości i charakteru przetwarzanych danych osobowych, sposobu przetwarzania danych osobowych oraz celów przetwarzania danych osobowych;
d) niedopuszczalności łączenia baz zawierających dane osobowe tworzonych w niezgodnych ze sobą celach.
3,5. Administracja Witryny przetwarza dane osobowe Użytkownika za jego zgodą w celu świadczenia usług/sprzedaży towarów oferowanych w Witrynie.
4. PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane wyłącznie na nośnikach elektronicznych i są wykorzystywane wyłącznie w celu opisanym w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności.
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności oraz.
5.2. Podanie danych osobowych Użytkownika na żądanie organów państwowych i organów samorządu terytorialnego odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą przez ustawodawstwo Ukrainy.
6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I NISZCZENIA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na nośnikach elektronicznych serwisu bezterminowo.
6.2. Dane osobowe Użytkownika są niszczone na żądanie samego Użytkownika, na podstawie jego wniosku lub z inicjatywy Administratora Strony bez wyjaśnienia przyczyn usunięcia przez Administrację Strony informacji zamieszczonych przez Użytkownika.
7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownicy mają prawo, na żądanie, otrzymać od Administracji Strony informacje związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
8. ŚRODKI OCHRONY INFORMACJI UŻYTKOWNIKA
Administrator serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne oraz prawne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi działaniami niezgodnymi z prawem.
9. PYTANIA UŻYTKOWNIKÓW
9.1. Użytkownik ma prawo do wysyłania swoich zapytań do ogłoszenia serwisu Ministerstwa, w tym w zakresie wykorzystywania/usuwania jego danych osobowych, o którym mowa w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatnościpodmiotowi, pisemnie na adres wskazany w ust. 1.
9.2. Żądanie przesłane przez Użytkownika musi zawierać następujące informacje:
dla osoby fizycznej:
– numer głównego dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika lub jego pełnomocnika;
– informacja o dacie wystawienia tego dokumentu oraz organie, który go wydał;
– data rejestracji poprzez Formularz opinii;
– treść żądania w dowolnej formie;
– podpis Użytkownika lub jego pełnomocnika.
dla osoby prawnej:
- zapytanie w dowolnej formie na papierze firmowym;
– data rejestracji poprzez Formularz opinii;
- wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tej osoby.
9.3. Administracja serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia odwołania Użytkownika i udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od momentu otrzymania odwołania.
9.4. Wszelka korespondencja otrzymana przez Administrację od Użytkownika (wniosek w formie pisemnej/elektronicznej) dotyczy informacji o ograniczonym dostępie i nie może zostać ujawniona bez pisemnej zgody Użytkownika. Dane osobowe i inne informacje o Użytkowniku, który zgłosił żądanie, nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody Użytkownika, poza odpowiedzią na przedmiot otrzymanego żądania lub w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.